Test

Archive for Tagalog Worship

KUNG SA KABUHAYA’Y NAGIGIYAGIS

Siya

KUNG ATIN LAMANG DIDILIDILIHIN

MULA NANG IYONG TAWAGIN

TUNAY NA BUHAY

ANG PINTAKASI KO

KAMI’Y INGATAN MO

SA PAGSAMABA’Y PATNUBAYAN

AMA NAMING LUBHANG BANAL

PALAGI NATING AWITAN

BUHAY NA DUNGIS-DUNGISAN

MALUGOD NATING AWITAN

KAPATID PUSO MO’Y LAKASAN

SAYO LAMANG

DIOS AMANG BATIS NG PAG-IBIG

PAGPUPURI AY PAKINGGAN

SASA IYO ANG DIOS TUWINA

SA PANGALAN MO HESUS

TINIG NA MULA SA KALBARIO

DOON SA KRUS DUGO’Y NABUHOS

SIYA

TUPANG LIGAW

MINAMAHAL KITA

NANUNUMBALIK

AMING PANGINOON